هرگاه فرد فروشنده بعد از دریافت پول، از انجام تعهدات خود امتناع ورزد و ملک را در اختیار خریدار قرار ندهد، خریدار باید با ارائه مستندات و شواهد برای اثبات بیع اقدام کند. البته این کار در اکثر اوقات به علت روند قضایی طولانی و پیچیده با یک وکیل ملکی باتجربه امکان پذیر خواهد بود. 

بیع چیست؟

به هر نوع خرید و فروش و معامله که با رضایت دو طرف انجام می شود، بیع گفته می شود. بیع انواع مختلفی دارد که اغلب برای خرید و فروش استفاده می شود.

امور اراضی

چگونگی اثبات بیع

هنگامی که خرید و فروش انجام می شود و فروشنده به تعهدات خود پایبند نباشد، خریدار باید برای دریافت حق خود، به اثبات بیع بپردازد.

در بسیاری از موارد تنها با استفاده از یک وکیل ملکی با تجربه این کار امکان پذیر است. برای این کار ابتدا باید به کمک وکیل بر علیه  فروشنده، درخواست و لایحه ای تنظیم شود و با توجه به مستندات رسمی یا غیررسمی مانند قولنامه آن را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت رساند. سپس با گذراندن مراحل قانونی و جلساتی که از طرف دادگاه مشخص می شود، برای اثبات بیع اقدام کند.

سپری کردن مراحل قانونی برای اثبات بیع گاهی طولانی است و از حوصله افراد خارج است، بنابراین سپردن آن به یک وکیل ملکی از بهترین راهکارها برای به سرانجام رساندن این نوع پرونده ها است.  

تنظیم لایحه، دادخواست و شکواییه خود را به محبوبه حجتیان، وکیل پایه یک دادگستری بسپارید و از روند موفقیت آمیز پرونده خود مطمئن باشید.

وکیل ملکی

ضرورت استفاده از وکیل ملکی برای اثبات بیع

وکیل ملکی به اثبات بیع و مسائل حقوقی مربوط به آن آگاه است و به علت بررسی پرونده های مختلف در این زمینه، تسلط کافی در این مورد دارد. بنابراین می توان با سپردن مراحل قانونی این نوع پرونده ها به یک وکیل باتجربه، موجب به موفقیت رساندن پرونده مربوط به اثبات بیع خود شوید. موفقیت در پرونده های ملکی با محبوبه حجتیان وکیل پایه یک دادگستری حتمی است و از حق شما به طور کامل دفاع خواهد شد.