دادخواست و شکواییه

بر اساس ماده‌ ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی شروع دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. یعنی هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را طبق قانون درخواست نموده باشند.

برای هر فردی در طول زندگی ممکن است اتفاق بیفتد که مجبور به شکایت از فرد یا گروهی شود. هروقت جرمی اتفاق افتد که قانون برای مجرم آن به سبب ارتکاب این جرم کیفری در نظر گرفته (جرایم کیفری) می‌توان علیه مجرم شکایت کرد. جرایمی از قبیل سرقت قتل توهین فحاشی و…

دادخواست و شکواییه