وکیل ملکی در زمینه های مانند الزام و تنظیم سند رسمی، اثبات بیع و خلع ید می تواند به افراد کمک کند تا امور ملکی خود را برطرف کند.