چگونگی افراز ملک مشاع با بهترین وکیل ملکی

چگونگی افراز ملک مشاع با بهترین وکیل ملکی

در ملکی که به صورت مشاع دارای چندین مالک است، هر مالک حق دارد در سهم خود از ملک فعالیت کند. افراد دارای سهم در ملک مشاع می‌توانند با تو...

ادامه مطالعه

کلاهبرداری ملکی و راه های جلوگیری از آن

کلاهبرداری ملکی و راه های جلوگیری از آن

کلاهبرداری ملکی به معنای فریب دادن افراد در خصوص خرید و فروش ملک با استفاده از روش ‌های نامشروع مانند تقلب در سند مالکیت، جعل در مدارک،...

ادامه مطالعه