وکیل حقوقی می تواند به افراد مختلف در زمینه مسائل حقوقی مانند حکم جلب فوری، توقیف اموال، مطالبه سفته، مطالبه طلب، مطالبات حقوقی و چک کمک کند.