مراجع قضایی شامل شورای حل اختلاف دادگستری ها دادسراها می شود که به حل مسائل قضایی می پردازند. در این مراجع وکیل فرجام خواهی و دادرسی مشغول به فعالیت در زمینه های حقوقی و کیفری هستند.