وکیل حقوقی, مطالبه طلب چک سفته

خسارت تاخیر تادیه سفته

خسارت تاخیر تادیه سفته - وکیل محبوبه حجتیان

سفته یکی از اسناد تجاریست که ضمانت کننده، تعهد به پرداخت از طرف صادر کننده آن است . صادر کننده سفته تعهد می کند که مبلغ معینی را در تاریخ مشخص به دارنده آن می پردازد .

اگر صادر کننده سفته از پرداخت آن در موقع معین امتناع کند دارنده بایستی دعوی مطالبه وجه سفته را طرح کند . همین طور تحت شرایطی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، دارنده سفته میتواند خسارت تاخیر تادیه سفته که ناشی از دیرکرد پرداخت وجه است را مطالبه کند .

مطالبه وجه سفته و خسارت تاخیر تادیه یعنی چه ؟ چه شرایطی دارد ؟ و خسارت دیه از چه زمانی محاسبه می شود؟

با ما همراه باشید تا جواب پرسش های بالا را از زبان وکیل پایه یک دادگستری بخوانید.

مطالبه خسارت تاخیر پرداخت تادیه سفته

وجه سفته برخلاف چک برگشتی که می توان از سه طریق آن را مطالبه و پیگیری کرد ، تنها از طریق طرح دعوی حقوقی قابل وصول است . اقامه دعوی مطالبه وجه سفته با تقدیم دادخواست که براساس شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی است، صورت می گیرد .

وظایف دارنده سفته

دارنده سفته به شخصی گفته می شود که به نمایندگی دیگری از مال یا دارایی فرد نگهداری می کند. وظایف دارنده سفته حفاظت عبارت است از محافظت از حقوقی مالک ، نگهداری مال و در برخی موارد که نیاز به پرداخت و مالک و ارائه گزارش باشد ، باید انجام دهد.

سفته های عندالمطالبه 

در مورد این سفته ها ، دارنده بایستی نهایتا ظرف یکسال از صدور ، وجه آن را طلب نماید مگر اینکه بین او و صادر کننده سفته توافقات دیگری صورت گرفته باشد .

مدت اعتبار سفته تاریخ دار

اگر در متن سفته زمانی معین جهت پرداخت نوشته شده باشد دارنده در همان تاریخ باید وجه را مطالبه کند . اگر صادر کننده سفته مبلغ را نپردازد دارنده سفته باید در طی 20 روز از سررسید تاریخ اعتراض عدم تادیه را طرح کند .

اگر محل تادیه سفته ایران باشد دارنده بایستی در مدت یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید ولی اگر محل تادیه سفته خارج از ایران باشد 2 سال از تاریخ اعتراض عدم تادیه مهلت اقامه دعوا می باشد .

مطلب مرتبط: 

وکیل حقوقی

برای دریافت مشاوره با کارشناسان موسسه حقوقی حجتیان تماس بگیرید.

خسارت تاخیر تادیه سفته - مطالبه وجه سفته

خسارت تاخیر تادیه سفته چه شرایطی دارد؟

بر طبق ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر شرایط ذیل وجود داشته باشد خسارت تاخیر سفته قابل مطالبه است :

موضوع دعوا دین باشد

اگر خواسته دعوا به اعیان و یا الزام انجام کاری معین مربوط باشد مطالبه خسارت تاخیر تادیه در دادگاه استماع نمی شود .

موضوع دعوا وجه نقد رایج کشور باشد 

ارزهای خارجی نظیر دلار و یورو به دلیل رایج نبودن شامل این ماده نمی گردند .

مدیون با وجود داشتن تمکن مالی از پرداخت خودداری کند

اگر مدیون ثابت کند که پرداخت نکردن او عمدی نبوده و فقط علتی خارجی مانع از پرداخت بدهی اش گردیده از مسئولیت جبران خسارت تادیه معاف می گردد .

از سوی طلب کار مطالبه شده باشد

طبق ماده 226 قانون مدنی صرف اثبات انقضای مدت در قرارداد جهت مطالبه خسارت کافیست ولی درخصوص خسارت تادیه این قاعده استثنا دارد و لزوم مطالبه دائن در ماده 522 به صراحت آمده است .

تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه

شاخص قیمت سالانه از طرف بانک مرکزی اعلام می گردد .

مشاوره حقوقی را دست کم نگیرید

خسارت تاخیر تادیه سفته - حق حبس متعهد

مسئولیت متعهدان سفته

اگر دارنده سفته وظایف قانونی اش را انجام دهد و مواعد مقرر قانونی را در مورد ثبت اعتراض و طرح دعوی انجام داده باشد می تواند :

 • فرد دارنده سفته میتواند هم به صادرکننده و یا ظهرنویسان مراجعه کند .
 • مسئولیت صادرکننده و همچنین ظهرنویسان در برابر دارنده نسبت به کل وجه و بصورت تضامنی می باشد.
 • دارنده سفته میتواند به هر یک از صادرکننده یا ظهرنویس ، مجتمعا و منفردا و همچنین بدون رعایت ترتیب رجوع کند .

ولی اگر دارنده سفته به وظایف قانونی اش عمل نکرده باشد حق مراجعه به ظهرنویسان سفته را ندارد و فقط می تواند به فرد صادر کننده سفته مراجعه کند .

حق حبس متعهد سفته

همه مسئولان پرداخت وجه سفته جهت تادیه وجه آن از حق حبس برخوردار هستند . یعنی حق دارند تا پرداخت وجه سفته را به تسلیم اصل سفته و مدارک اعتراض عدم تادیه مشروط کنند .

اگر دارنده با وجود دریافت مبلغ سفته را تحویل صادر کننده ندهد ، صادر کننده سفته می تواند از دادگاه الزام دارنده به استرداد لاشه سفته را مطالبه کند .

مطالبه وجه سفته از ورشکسته

اگر یکی از مسئولان پرداخت سفته یا بعضی از آنها ورشکسته شوند ، دارنده سفته حق دارد در هیئت غرمای هریک از مسئولان که بخواهد یا در هیئت غرمای همه مسئولان ورشکسته وارد شود .

پرداخت وجه سفته به دارنده فاقد اهلیت چگونه است ؟

قابل ذکر است که تادیه سفته در وجه دارنده ورشکسته یا محجور معتبر نیست . یعنی متعهد سفته ضرورتا باید مبلغ را به مدیر تصفیه ورشکسته و یا نماینده قانونی محجور پرداخت نماید .

پرداخت وجه سفته به محجور موجب بری الذمه شدن صادر کننده سفته نیست و اگر مبلغ در نزد محجور به دلایلی از بین برود صادر کننده سفته باید مجددا وجه سفته را پرداخت نماید .

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه وجه سفته کیست ؟

دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه وجه سفته را دارد .

ضمانت اجرای عدم طرح دعوی در موعد مقرر شده

اگر فرد دارنده سفته در مهلتهای یکساله و دو ساله نسبت به اقامه دعوی مطالبه وجه سفته اقدام نکند سفته بعنوان سند تحت شمول قانون مدنی قرار می گیرد و میتوان وجه آن را مطالبه نمود ولی دارنده سفته از مزایای اسناد تجاری نظیر درخواست تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی محروم میشود.

برای تنظیم دادخواست و شکواییه کلیک کنید.

خسارت تاخیر تادیه سفته - محاسبه خسارت

خسارت تاخیر تادیه از چه زمانی آغاز می شود؟

مطابق قانون از روزی که اعتراض به عدم پرداخت وجه سفته انجام شود ، خسارت تاخیر تادیه سفته محاسبه می گردد . در واقع از تاریخی که واخواست سفته در دادگاه ثبت میگردد خسارت محاسبه می شود .

مثلا اگر تاریخ سررسید سفته سال 1401 باشد ولی دارنده سفته در سال 1402 واخواست سفته نماید ، خسارت تاخیر تادیه از سال 1402 به او تعلق خواهد گرفت . همین طور اگر بوسیله اظهارنامه مبلغ سفته به توسط دارنده سفته مورد مطالبه واقع شود از تاریخ اظهارنامه خسارت محاسبه می گردد .

نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته

اگر بعد از اعتراض قانونی به عدم تادیه مبلغ سفته و واخواست آن ، صادر کننده سفته وجه سفته را تادیه ننماید ، لازم است ذینفع سفته دادخواست دریافت خسارت تاخیر تادیه بعلاوه وجه سفته را تقدیم دادگاه کند .

دادگاه بعد از طرح دعوی و همچنین رسیدگی به اظهارات طرفین و بررسی شرایط قانون حکم به خسارت تاخیر تادیه می دهد .

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه سفته

اگر مبلغ قید شده در دادخواست تا بیست میلیون تومان باشد ، شورای حل اختلاف محل اقامت صادرکننده سفته مرجع رسیدگی کننده می باشد . ولی در صورت بیشتر بودن مبلغ دادگاه حقوقی محل اقامت صادر کننده سفته و یا محل تنظیم سفته و اجرای آن صلاحیت رسیدگی را دارند .

وکیل برای خسارت تاخیر

مشاوره با یک وکیل دعاوی موجب می شود تا در مواردی از قبیل تاخیر تادیه سفته و سایر موارد قانونی بتوانید به احقاق حق خود بپردازید . 

اگر به دنبال وکیلی برای رسیدگی به پرونده مربوط به خسارت تاخیر تادیه سفته هستید، می توانید از محبوبه حجتیان وکیل پایه یک دادگستری کمک بگیرید. ایشان در زمینه قراردادهای مختلف و موارد حقوقی آنها تجربه کافی دارد و با تسلط بر این موارد می تواند به شما کمک کند تا به نتیجه مطلوب برسید.

برای عضویت در صفحه اینستاگرام حجتیان کلیک کنید.

دیدگاهی در مورد “خسارت تاخیر تادیه سفته

 1. نازنین گفت:

  سلام وقت بخیر شوهر من تو یه کارگاه درب و پنجره سازی کار میکرد حدودا ۶ ماه کار کرده ولی ۳ ماه بعد بیمه اش کردند نزدیک عید همسرم از پاسگاه به من زنگ گفت بیا پاسگاه کارفرماش به جرم کسری از انبار شوهرمو کشونده بود پاسگاه اونجا هم یه برگه نوشته بودن هم شوهرم امضا کرده هم من و در مقبالش ازمون سفته ۳۰ میلیون تومانی گرفتن موعدش هم تیر ۱۴۰۲ بود ولی پرداخت نکردیم اگه شخص شکایت کنه ما میتونیم بگیم اثبات کنید که وسایل رو این برداشته یا نه؟ و دلیل و مدرک بیارین .یا اینکه میتونه سفته هارو به اجرا دربیاره؟ ما در این خصوص چیکار میتونیم بکنیم که شخص ثابت کنه شوهر من از انبارشون وسایل برداشته در ضمن شوهر من انبار دار اون شرکت بود ولی در شغل بیمه کارگر زدنش و جالبه همسرم از اسفند ما سرکار نرفت و کارفرماش اردیبهشت بهش ترک کار زده بدون پرداخت یک ریال حق بیمه کلا ۳ ماه بیمه براش واریز کردن.میشه راهنماییم کنید.

 2. بهزاد فاضلی گفت:

  باسلام بنده درسال ۱۳۹۵ ازکسی سفته به مبلغ ۱۳میلیون تومن دریافت کردم و تاریخ ۸ /۴ /۱۳۹۵ مرقوم شد.روی سفته ولی ایشان سفته را پرداخت نکردن . بنده اصلا ازقانون سفته بی خبر بودم و درسال ۱۴۰۱ شکایت کردم آلن میگن که تاخیر تادیه اززمانی که شکایت کردم بمن اعطا میشه چیکار کنم که ازتاریخ روی سفته بتونم انجامش بدم آیا راهی وجود داره ؟؟؟

 3. اشرف احدی گفت:

  سلام بنده ازکسی سال 92سفته دارم وتاالان وجهی پرداخت نکردن میتونم به نرخ روز سفته ام رو به اجرا بذارم متشکر

 4. ه گفت:

  با سلام
  احتراما بابت سفته هایی که از یک نفر به نام مجید سونی عباس آباد که خودش را در سفته هایی که داده مجید عباسی نوشته، مبلغ ششصد میلیون تومان دادم، بعد از مدتی که باهم در ارتباط بودیم متوجه شدم این شخص سفته هایی که به من. داده اسم و کد ملی خودشو عمدا اشتباهی نوشته، اما اثر انگشت این شخص را داشتم، به جرم کلاهبرداری شکایت کردم که این شخص اصلا به دادگاه مراجعه نکرد و گوشی خودشو خاموش کرده بود، بعد گذشت از یکسال قاضی رای داد که کلاهبرداری محسوب نمیشود و باید از طریق حقوقی اقدام کنید. در حال حاضر کارهای حقوقی را انجام داده و رای گرفتم که این شخص باید پرداخت وجه سفته و تاخیر تادیه کند. اما دادگاه گفته که اون یکسال تاخیر تادیه محاسبه نمیشود.
  چکار باید کرد!؟
  ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *