در مراجع عالی موارد مربوط پرونده های مختلف توسط وکیل اعاده دادرسی، وکیل فرجام خواهی و وکیل عدالت اداری مورد بررسی قرار می گیرد. اعاده دادرسی، یکی از راه های استثنایی و ویژه، برای بررسی دوباره رأی یک پرونده بوده که قطعیت یافته است و این کار باید توسط وکیل با تجربه انجام شود؛ زیرا درخواست دادرسی توسط چند قاضی بررسی می شود، بنابراین باید لایحه درخواست دادرسی، توسط وکیل به صورت حرفه ای ارائه شود.

 

ارتباط مراجع عالی با وکیل اعاده دادرسی

هنگامی که یک رأی قطعیت یافته، مرحله بدوی و تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی آن به اتمام رسیده است و اصولا قابل اعتراض نیست، مگر اینکه یکی از موارد قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعاده دادرسی وجود داشته باشد. به این معنا که یک اتفاق در روند پرونده افتاده یا اینکه مدرک یا شاهدی جدید پیدا شده باشد که کل روند رسیدگی را تحت تاثیر قرار داده، در این صورت فرد می تواند، به دیوان عالی کشور درخواست وکیل اعاده دادرسی بدهد، چنانچه یکی از موارد طبق قانون وجود داشته باشد، آن پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض فرستاده خواهد شد.

اعاده دادرسی که در دیوان عالی کشور صورت می گیرد، می تواند توسط شخص متهم یا شاکی انجام شود. قانون گذار بیان نکرده که اعاده دادرسی برای چه شخصی است، فقط بیان کرده است که هر یک از طرفین می توانند این کار را انجام دهند ولی روند این است که شکایت را از محکومه علیه قبول می کنند و تنها شخصی که محکوم شده است، حق اعاده دادرسی دارد.

اعاده دادرسی حقوقی چیست؟

در این مرحله حتما باید به آخرین شعبه ای که رأی قطعی را صادر کرده (براساس دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر)، درخواست داده شود و آنها اعاده دادرسی را بررسی می کنند.

استفاده از وکیل اعاده دادرسی

یک وکیل اعاده دادرسی، باید اشراف کامل بر پرونده داشته باشد. در اعاده دادرسی، روند رسیدگی از شکایت تا صدور حکم، صرفا شکایت شاکی و رأی که قاضی صادر کرده که آیا درست بوده است یا خیر، باید مورد بررسی قرار گیرد.

لایحه، دادخواست و شکواییه خود را به محبوبه حجتیان، وکیل پایه یک دادگستری بسپارید و از روند موفقیت آمیز پرونده خود مطمئن باشید.

وکیل فرجام خواهی

نسبت به یکسری از پرونده های می توان وکیل فرجام خواهی را درخواست کرد، اول اینکه اگر در پرونده ای تجدید نظر خواهی کرده باشید، دیگر حق فرجام خواهی وجود نخواهید داشت، اگر در پرونده ای تجدید نظرخواهی نکنید، می توانید فرجام خواهی را انجام دهید.

فرجام خواهی نیز یکسری موارد دارد که شما می توانید آن را توسط یک وکیل با تجربه درخواست دهید تا ثبت شود. برای مثال در قانون دادرسی مدنی گفته شده است که برای مبلغ اندک (حدود سه میلیون و صد ریال) قابل فرجام خواهی نیست، ممکن است برای پرداخت دیه نیز این اتفاق بیفتد، بنابراین اگر کمتر از این مبلغ باشد، شاکی حق فرجام خواهی نخواهد داشت و رأی قطعی خواهد بود.

همچنین در هنگام پرونده های دارای اهمیت مانند دعاوی خانواده، طلاق و فسخ نکاح می توان فرجام خواهی را انجام داد. بنابراین هنگامی که درخواست تجدیدنظر نکرده باشید، می توانید فرجام خواهی داشته باشید و نوع دعوی و مبلغ در این نوع درخواست اهمیت دارد.

در فرجام خواهی نیز به علت اینکه قضات آن را بررسی می کنند، حتما باید توسط وکیل حرفه ای لایحه آن نوشته شود.

محبوبه حجتیان ، وکیل پایه یک دادگستری بر تمام موارد مهم در فرجام خواهی تسلط دارد.

وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت اداری، دعاوی افراد برعلیه سازمان ها و نهادهای دولتی را بررسی می کند. برای موفقیت بیشتر در این نوع پرونده ها می توان از وکلایی که به این موارد تسلط کامل دارند، استفاده کرد. وکلای مسلط به پرونده های مربوط به دیوان عدالت اداری نیز با قوانین و مقررات و بخشنامه هایی اداری که خلاف قانون است، سروکار دارند.

در موارد مربوط به دیوان عدالت اداری وکلا باید به بررسی پرونده هایی مانند حقوق بازنشستگان دولت، آرایی که نهادهای دولتی مثل شهرداری، شورای حل اختلاف صادر می کنند، بپردازند.

همچنین باید بخشنامه های که برخلاف قانون و صلاح جامعه است مانند موارد محیط زیستی که اشخاص درخواست ابطلال آن را می دهند، توسط وکیل با تجربه بر امور مربوط به دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گیرد.

در همین راستا می توان بیان کرد که موسسه حقوقی حجتیان، به سرپرستی محبوبه حجتیان از توانایی های خود برای بررسی پرونده های کیفری و حقوقی استفاده کرده و می‌کوشد تمام این نوع مسائل را با بهترین دفاعیه به پایان برساند.