وکیل قانون کار به بررسی مسائل مربوط به کارفرمایان و کارمندان می پردازد. به خصوص در زمانی که میان کارگر و کارفرما مشکلی پیش می آید یا حوادث در هنگام کار برای کارمندان به وجود می آید که موجب آسیب رسیدن به سلامت آنها خواهد شد. در این مواقع استفاده از وکیل قانون کار به افراد کمک بسیاری خواهد کرد.