وکیل حقوقی, مطالبه طلب چک سفته

قانون تجارت برای سفته و چک

قانون تجارت برای سفته و چک

در قانون تجارت برای سفته و چک ماده های بسیاری نوشته شده است که در هنگام بروز اختلاف با مراجعه به هر یک از قوانین و متناسب با موضوع پرونده، قاضی نسبت به آن حکم صادر خواهد کرد. همچنین براساس هر کدام از ماده های قانونی می توان از خود دفاع کرد و با کمک وکیل حقوقی دادخواست تنظیم کرده و نسبت به مطالبه چک یا سفته خود نیز اقدام کرد. در همین راستا باید مطمئن باشید که در صورت استفاده از یک وکیل باتجربه به خصوص در زمینه پرونده های مالی، موجب به نتیجه رسیدن مطلوب پرونده شما خواهد شد.

سفته چیست؟

سندی است که در قانون به آن فته طلب گفته می شود. تمام صاحبان شرکت های حقیقی و حقوقی، بازرگان، کارفرمایان و مردم عادی از این سند در بسیاری از موارد استفاده می کنند. زمانی که از این سند تجاری با توجه به قوانین مربوط به آن استفاده می شود، مزایای بسیار نسبت به اسناد عادی خواهد داشت. همچنین سندی است که به عنوان اعتبار و سندی برای تضمین پرداخت و تعهد کاربرد دارد.

بنابراین در هنگام استفاده از سفته پیشنهاد می شود، با قوانین و ماده های که در قانون تجارت برای آن در نظر گرفته شده است، آشنایی کامل داشته باشید.

چک چیست؟

سندی است که افراد براساس آن، به بانک صادر کننده دستور پرداخت مبلغ مشخص از سپرده حساب خود به فردی که چک به نام آن صادر شده را می دهند. بنابراین اگر فردی از خالی بودن حساب خود مطمئن باشد، ولی نسبت به صدور چک اقدام کند، مطابق با قانون مرتکب جرم شده است. همچنین با صدور چک های جدید به نام چک صیاد (برای جلوگیری از سوءاستفاده های مختلف از چک)، افراد می تواند قبل از پذیریش چک نسبت به سابقه دارنده چک و موجودی آن از بانک صادرکننده، استعلام حساب بگیرند.

در همین راستا پیشنهاد می شود قبل از صدور چک یا دریافت چک از سوی افراد، با قوانین و ماده های که در قانون تجارت برای آن در نظر گرفته شده است، اطلاعات مورد نیاز را کسب کنید. همچنین می توانید از یک وکیل حقوقی با تجربه در زمینه مطالبه چک مشاوره حقوقی بگیرد و به کمک آن از حق خود دفاع کنید. 

برای آگاهی بیشتر مطالعه مقاله وکیل پایه یک دادگستری پیشنهاد می شود.

وکیل حقوقی

قانون تجارت برای سفته و چک

در ادامه تمام ماده های قانون تجارت برای سفته و چک به صورت کامل توضیح داده شده است.

ماده های قانونی سفته

ماده 307: سفته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص واریز شود.

البته سفته در اکثر مواقع به عنوان ضمانت حسن انجام کار گرفته می شود که در این صورت حتما باید در پشت آن این مورد قید شود، در غیر این صورت می تواند به عنوان یک سند قانونی برای آن اقدام کرد.

ماده 308: سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: 1) مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف 2) گیرنده وجه 3) تاریخ پرداخت

ماده 309: تمام مقررات راجع به بروات تجارت در مورد سفته نیز باید رعیات شود.

ماده های قانونی چک

ماده 310: چک نوشته است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می کند.

ماده 311: در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد. پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.

ماده 312: ممکن است چک در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و احتمال دارد به صرف امضا ظهر به دگیری منتقل شود.

ماده 313: وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

ماده 314: صدور چک ولو اینکه از محل به محل دیگر باشد، ذاتا عمل تجارتی محسوب نمی شود، اما مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوا و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

ماده 315: اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه شود، دارنده چک باید در ظرف 15 روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دگیر ایران صادر شده باشد، باید در ظرف 45 روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.

اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند، دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود، دعوی دارنده جک بر علیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست.

ماده 316: کسی که وجه چک را دریافت می کند، باید ظهر آن را امضا یا مهر کند، اگرچه چک در وجه حامل باشد.

ماده 317: مقررات راجع به چک هایی که در ایران صادر شده است، در مورد چک هایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد. ولی مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می تواند وجه چک را مطالبه کند، 4 ماه از تاریخ صدور است.

قوانین مربوط به مرور زمان برای چک و سفته

ماده 318: دعاوی راجع به سفته و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده، پس از انقضای 5 سال از تاریخ صدور اعتراضنامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود، مگر اینکه در ظرف این مدت رسمی اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض، مدت مرور زمان از تاریخ انقضای مهلت اعتراض شروع می شود.

تبصره: مفاد این ماده در مورد چک و سفته که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 صادر شده است، قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به زمان راجع به اموال منقوله اس.

ماده 319: اگر وجه سفته یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان 5 سال مطالبه کرد، دارنده چک یا سفته می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است، مطالبه کند.

تبصره: حکم فوق در موردی نیز جاری است که سفته یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.

برای آگاهی بیشتر مطالعه مقاله ویژگی های وکیل حرفه ای پیشنهاد می شود.

وکیل حقوقی حجتیان

ضرورت استفاده از وکیل حقوقی 

برای انجام تمام موارد مریوط چک برگشتی یا پرونده مالی مربوط به سفته می توان از یک وکیل حقوقی استفاده کرد؛ زیرا بهره مندی از یک وکیل با تجربه حقوقی در این نوع موارد موجب موفقیت بیشتر خواهد شد.

محبوبه حجتیان، وکیل پایه دادگستری در زمینه های مختلف حقوقی مانند حکم جلب فوری و توقیف اموال، مطالبه سفته، مطالبه طلب، مطالبات حقوقی، چک و سایر موارد مربوط به امور کیفری و جنایی تعداد قابل توجهی از پرونده های قضایی را وکالت کرده است. در همین راستا ایشان موجب به نتیجه رساندن پرونده های مختلف و ایجاد کارکرد کاملا تخصصی در این عرصه شده است.

محبوبه حجتیان تمام موارد مربوط به توقیف اموال و جلب فوری در مطالبه چک را انجام می دهد.

در همین راستا شما می توانید با محبوبه حجتیان تماس گرفته و با راهنمایی وی در امور مربوط به پرونده خود تمام مسائل حقوقی خود را برطرف کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *