زمانی که اموال غیر منقول مانند خانه، زمین، مغازه یا خودرو توسط فرد دیگری به جز مالک آن، غصب شود و برای پس گرفتن آن به مراجع قضایی اقدام شود، به آن خلع ید گفته می شود.

درواقع به اموالی که که به صورت غیرقانونی در اختیار شخصی غیر از مالک قرار گیرد، برای پس گرفتن آن، تحت عنوان غصب مالکیت دادخواست تنظیم می شود.

برای اثبات مالکیت غیرقانونی باید مدارک و شواهدی ارائه شود و روند قضایی پیچیده ای را طی کرد، بنابراین لازم است از یک وکیل ملکی باتجربه در زمینه دعاوی ملکی استفاده شود.

لازم به ذکر است که این نوع پرونده های مجازات کیفری ندارند و به صورت حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد.

خیانت در امانت

 

خلع ید چیست؟

هنگامی که فردی اموال غیرمنقول دیگری را تصاحب می کند، فرد مالک می تواند با ارائه دادخواست و مدارک لازم، از دادگاه تقاضای برگشت مال غصب شده را داشته باشد و بخواهد که به این مالکیت غیرقانونی پایان ببخشد.

مراحل حقوقی برای خلع ید

  • ارائه مدارک و شواهد برای اثبات غصب
  • بررسی مالکیت 
  • حکم تخلیه
  • اجرای حکم تخلیه

لایحه، دادخواست و شکواییه خود را به محبوبه حجتیان، وکیل پایه یک دادگستری بسپارید و از روند موفقیت آمیز پرونده خود مطمئن باشید.

مشاوره حقوقی ملک

موفقیت در پرونده خلع ید با وکیل ملکی

برای خلع ید، ابتدا دادخواستی تنظیم خواهد شد که پیشنهاد می شود با مشورت یک وکیل ملکی با تجربه این کار انجام شود. سپس باید از طریق سازمان ثبت اسناد استعلام گرفته تا مشخص شود که فرد ادعای دروغین نداشته باشد و اصل سند مالکیت باید وجود داشته باشد. بعد تصاحب غیرقانونی فرد اثبات شود و در نهایت مشخص شود که حق تصرف برای مورد دعوی وجود داشته باشد.

برای انجام تمام مراحل پیچیده قضایی می توان از محبوبه حجیتان، وکیل پایه یک دادگستری استفاده کرد تا در پرونده خود موفقیت بیشتری داشته باشید.