توقیف اموال

توقیف اموال در تمام دعاوی حقوقی مورد بررسی است؛ ولی با توجه به ویژگی ها و مسائل مختلف درباره هر کدام از پرونده ها استفاده از یک وکیل حقوقی با تجربه در این زمینه ضرورت پیدا می کند؛ زیرا برای وصول چک نیاز به انجام امور حقوقی و قانونی است، بنابراین این کار باید توسط فردی که نسبت به قوانین حقوقی تسلط و تجربه کافی دارد، انجام شود. فرایند حقوقی چک در هنگامی که فرد برای پرداخت مبلغی، یک برگه چک (به عنوان یک سند رسمی و حقوقی شناخته می شود) صادر می کند، موظف است در تاریخ مشخص شده روی چک، مبلغ آن را به حساب خود واریز کند. در غیر این صورت مطابق با قانون با او برخورد خواهد شد. سپس با توجه به مبلغ چک در شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی به آن رسیدگی می شود و بر همین اساس مشمول موارد حقوقی یا به صورت کیفری با صادرکننده چک برخورد خواهد شد.

توقیف اموال چک برگشتی

 یکی از فرایند حقوقی که در هنگام چک برگشتی وجود دارد، صدور توقیف اموال و جلب فوری فرد صادرکننده چک است. با در نظر گرفتن این مورد که پرداخت مبلغ چک، باید به صورت فوری انجام گیرد و قانون برای پرداخت آن ضمانت های اجرایی ویژه مشخص کرده است، در صورت عدم پرداخت، تحت نظارت مراجع عالی قضایی با آن برخورد خواهد شد. بنابراین با توجه به شرایط و مدارک موجود برای مطالبه چک برگشتی و توقیف اموال، در مراجع عالی کیفری، حقوقی و ثبتی شکایت خود را ثبت کنید. در جهت مطالبه مسائل حقوقی توقیف اموال و چک برگشتی می توانید با موسسه حقوقی محبوبه حجتیان تماس بگیرید و از وکیل پایه یک دادگستری مشاوره بگیرید .