تمام پرونده های حقوقی مربوط به ارث، با وکیل انحصار وراثت موسسه حقوقی حجتیان  انجام می شود.

یکی از مواردی که همواره در میان افراد جامعه چالش برانگیز و موجب بروز اختلاف می شود، مسائل حقوقی مربوط به ارث است. اغلب بازماندگان به خصوص افرادی که دارای اموال زیادی هستند و قبل از فوت درباره آن تصمیم گیری انجام نشده و در وصیت نامه درباره آن توضیحی نداده اند، موجب بروز اختلافات بین اعضای خانواده می شوند. بنابراین وجود یک وکیل انحصار وراثت ضروری است.

انحصار وراثت چیست؟

در هنگام فوت فرد به صورت حقیقی یا فرضی، انحصار وراثت بین نزدیکان نسبی یا سببی انجام می شود.

در مورد مرگ حقیقی گواهی فوت لازم است و در فوت فرضی برای افرادی که مفقودالاثر هستند و نشانی از زنده بودن آنها نیست، باید توسط دادگاه گواهی فوت فرضی صادر شود.

 چگونگی انحصار وراثت

برای انحصار وارثت باید ابتدا به اداره ثبت احوال مراجعه کرد و برای صدور گواهی فوت به صورت رایانه درخواست داد، به این صورت که فوت فرد به صورت رایانه ثبت می شود و گواهی برای آن صادر خواهد شد. سپس با ارائه مدارک تمام وارث و گواهی فوت به دفاتر قضایی الکترونیکی درخواست انحصار وارثت داده و با توجه به محل زندگی متوفی، شعبه از شورای حل اختلاف برای بررسی آن مشخص خواهد شد. بعد با برگزاری جلسه دادگاه با حضور تمام وارثان یا وکیل آنها و با توجه به همه موارد و مدارک قاضی دستور گواهی انحصار وراثت را صادر خواهد کرد.

لایحه، دادخواست و شکواییه خود را به محبوبه حجتیان، وکیل پایه یک دادگستری بسپارید و از روند موفقیت آمیز پرونده خود مطمئن باشید.

وکیل وراثت