لایحه دادخواست شکواییه, دعاوی استخدامی, وکیل دیوان عدالت اداری

نمونه لایحه دیوان عدالت اداری علیه دانشگاه

نمونه لایحه دیوان عدالت اداری علیه دانشگاه

نمونه لایحه دیوان عدالت اداری علیه دانشگاه

قضات عالی مرتبه دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض تحیت

 احتراما اینجانب بهاره … در خصوص دادنامه اصداری به شماره … از شعبه …. مراتب اعتراض خود را به شرح ذیل معروض می دارم:

بدوا ذکر این نکته را یادواری می ‌نمایم که قطعا هدف از اجرای قانون و رسیدگی در محاکم نیل به انصاف و عدالت می باشد و هر آنچه برایندی غیر از انصاف و عدالت داشته باشد، قطعا اهداف جامعه را تامین نخواهد نمود و نتیجه ای جز ظلم نخواهد داشت. 

اینجانب ناخواسته درگیر مسایل اداری و بروکراسی گردیده ام که نتیجه اش از دست رفتن دو سال تلاش و هزینه و تحصیل اینجانب را به هدر می دهد، لذا عاجزانه از محضرتان تقاضامندم نسبت به موضوع مطروحه با الطفات و مداقه ویژه ملاحظه نموده که نتیجه این پرونده از دست رفتن اموال یا حقوق نمی باشد، بلکه لحظه به لحظه تلاش اینجانب در مسیر تحصیل و آموزش بوده که تا آخر عمر بار گران آن را بایستی به دوش کشم.

لیکن در ماهیت بایستی به عرض شما عالی جنابان برسانم؛

۱. اینجانب با جدیت از همان ابتدا موضوع را پیگیری نموده و با مراجعات مکرر اینجانب، دستور ارجاع به کمسیون خاص اصدار یافته و بعد از تشکیل کمیسیون به موجب پیام ارسالی از سوی دانشگاه که تصویر آن را پیوست نمودم، کمیسیون با ادامه تحصیل اینجانب به شرط اعطای تعهد موافقت نمود که نتیجه موافقت صرفا در استعلام اخذ شده تقدیمتان گردید، 

لیکن محتوای کامل صورتجلسه متاسفانه علیرغم پیگیری اینجانب به من داده نشد و از اعطای ان به بنده استنکاف نموده و هم اکنون نیز تجدید نظر خوانده محترم در پرونده ارایه ننموده است که همین موضوع سوی نیت ایشان را محرز می نماید. لذا از محضرتان استدعامندم که نظریه کمیسیون از تجدید نظر خوانده استعلام گردد.

۲. تجدید نظر خوانده مکررا اعلام‌نموده که بارها به دانشجو اعلام گردیده، لذا برای این اعلام ها بایستی مستنداتی ارایه دهد که مثبت این ادعا باشد ،قطعا چون تنها ذی نفع این موضوع حقیر می باشم اگر یک بار فقط یک بار به اینجانب اعلام می نمودند قطعا پیگیری می نموده،

 لذا این ادعای تجدید نظر خوانده مبنی بر اعلام های مکرر را اساسا قبول نداشته و درخواست برسی ادله آنها در این خصوص را خواهانم.

۳. اینجانب با تکیه بر نتیجه ی کمیسیون که موافقت را به بنده اعلام نموده و مسیر سیستمی انتخاب واحد، پرداخت هزینه ها و تمام مسایل آموزشی و اداری برای اینجانب مانند سایر دانشجویان فراهم بوده و هیچ ایراد و مشکلی وجود نداشته و نیز هیچ تذکری دریافت نکرده و نتیجه کمیسیون را به عنوان فصل الختام و تنها راه حل به بنده اعلام نموده و موافقت آن را تحصیل نمودم، 

هر روز را به تحصیل مداومت نموده و با علم به این مسایل تمامی واحدهای آموزشی را به اتمام رسانده ام و الحق و الانصاف نادیده گرفتن این مسایل و صرفا تکیه بر ادعای تذکر به اینجانب بدون هیچ دلیل و مستندی نمی توان حقوق اینجانب را زایل نماید، چه آنکه کافی بود.

 براساس سیستم آموزشی در همان بدو امر از ادامه روند آموزش و انتخاب واحد اینجانب ممانعت به عمل آورده تا بنده نیز با این ضرر غیر قابل جبران روبرو ‌نمی گردیدم. قطعا اگر همان ابتدا اجازه انتخاب واحد را از اینجانب سلب می نموده، اینجانب یا برای حل موضوع یا انصراف قطعی تصمیم گرفته تا در این مرحله با این وضعیت مواجه نگردم.

علیهذا بنا به تمامی مراتب معروضه از جمله ارجاع اینجانب به کمیسیون که گویای پیگیری بنده بوده و موافقت کمیسیون که بنده به صورت اجمالی مدارک آن را تقدیم نموده و تجدید نظر خوانده از ارائه آن تا کنون استنکاف ورزیده و نیز مفتوح بودن سامانه آموزشی و تحصیلی برای اینجانب و عدم دریافت هیچ تذکری تا کنون چه به صورت شفاهی با کتبی درخواست رسیدگی عاجزانه را از محضرتان دارم.

نمونه لایحه دیوان عدالت اداری

تنظیم لایحه دیوان عدالت اداری علیه دانشگاه با وکیل حرفه ای

اگر شما به عنوان شخصی هستید که یک مسئله حقوقی مربوط به دیوان عدالت اداری دارد، می توانید برای تنظیم لایحه از وکیل محبوبه حجتیان به عنوان بهترین وکیل پایه یک دادگستری استفاده کنید. ایشان با داشتن تجربه بسیار و تسلط بر قوانین حقوقی می تواند به شما بهترین راهکار را ارائه دهد و با تنظیم لایحه حرفه ای امکان موفقیت شما در پرونده حقوقی تان را فراهم خواهد کرد.

بنابراین پیشنهاد می شود تنظیم لایحه، دادخواست و شکواییه خود را به محبوبه وکیل حجتیان وکیل که پرونده های دیوان عدالت اداری تجربه و موفقیت بسیاری دارد، بسپارید تا به نتیجه مطلوب برسید.

برای تنظیم لایحه، شکواییه و دادخواست دیوان عدالت اداری با وکیل محبوبه حجتیان می توانید از طریق لینک زیر با ایشان ارتباط برقرار کنید