لایحه دادخواست شکواییه, قتل قصاص اعدام, وکیل فرجام خواهی

نمونه فرجام خواهی موفق اتهام قتل با اسلحه

فرجام خواهی موفق اتهام قتل با اسلحه

فرجام خواهی موفق اتهام قتل با اسلحه

دادنامه اتهام قتل با اسحله

فرجام خواه: …………. با وکالت خانم محبوبه حجتيان فرجام خواسته

مرجع رسيدگی: شعبه بيست و نهم ديوان عالی کشور

خلاصه جريان پرونده:

برابر دادنامه شماره ……………مورخ 1402/9/28 صادره از شعبه 3 دادگاه کیفری ……..به اتهام مباشرت در قتل عمدی ……….. به قصاص نفس و بابت نگهداری و حمل سلاح شکاری پران و سلاح جنگی کلاشینکف به تحمل پنج سال حبس و بابت ایراد جرح عمدی علاوه بر پرداخت دیه به تحمل یکسال حبس محکوم گردید.

در صورتجلسه مورخ 98/10/27 مرجع انتظامی در صفحه 27 پرونده قید گردید حسب تماس تلفنی مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی منجر به جرح واقع در منطقه ……….. به محل اعزام، مجروحان در درمانگاه بودند که …….. از ناحیه پا دچار جراحت شده، همچنین ……..، …….، …… دچار جراحت شدند و اظهار داشتند که سرزمین کشاورزی بودند که آقایان ……..، …….، …….. با سلاح به سمت آنها تیراندازی کردند. حسب صورتجلسه 98/10/27 در صفحه 29 از منزل ….. یک قبضه سلاح شکاری پران و 36 عدد فشنگ کشف گردید. پرونده جهت رسیدگی به شعبه 4 بازپرسی ارجاع گردید. 

…… در صفحه 64 پرونده اظهار داشت  زمین کشاورزی متعلق به پدر من در همسایگی ………. و ……. میباشد که آنها ادعا داشتند زمین ما متعلق به آنها میباشد زمین ما را شخم زدند و من به آنها تذکر دادم که …. با اسلحه کلاش و برادرش …. با چوب به من حمله ور شدند و من هم با اسلحه پران به سمت آنها تیراندازی نمودم. 

اسلحه مال من است. مجوز ندارد. من چهار تیر شلیک نمودم و …. و …. و ….. زخمی شدند. …. با اسلحه کلاش با یک تیر مرا از ناحیه مچ پای راست مجروح نمود. شرح معاینه جسد و کالبد شکافی در صفحه 110 پرونده مضبوط می باشد. …… در صفحه 115 اظهار داشت : ساعت 11 صبح با …. رفتیم من تیر هوایی انداختم و … به طرف مقابل زد. 

من تیر هوایی انداختم و سالم برگشتیم و …. هم مرا زد من اسلحه پران دولول و … پران پنج تیر همراهش بود، …. شلیک کرد زد به ….. و او را به قتل رساند. تیری که به پای راست من اصابت کرد برادرم …. به وسیله سلاح کلاش لوله را به ساق پای من چسباند و مرا زخمی کرد و هدف ما از این کار این بود که بگوییم خانواده …. اسلحه کلاش داشته اند و مرا زخمی کرده اند. 

خانواده …. در درگیری حضور داشتند اما هیچ اسلحه ای همراه خود نداشتند. صورتجلسه مواجهه حضوری مورخ 98/11/6 بین آقایان …….. تنظیمی در مرجع انتظامی در صفحات 119 تا 121 پرونده مضبوط است. 

….در صفحه 123و124 مطالب قبل را تکرار کرد، …. در صفحه 129 و 130 نزد بازپرس اظهار داشت: من یک قبضه اسلحه پران دولول در دست داشتم و برادرم …. یک قبضه سالح پنج تیر پران در دست داشت. اسلحه مجوز ندارند. هر دو اسلحه مال …. است. من به سمت …. یک تیر شلیک کردم و …. برادرم نیز یک گلوله به سمت …. شلیک کرد. برادرم …. ابتدا به سمت …. گلوله شلیک کرد و بعد به سمت …. شلیک کرد و بعد به سمت …. کرد. وراث مقتول در صفحات 141 تا 148 شکایت خود را مطرح کردند. کارشناس اسلحه و مهمات در نظر مورخ 98/11/8 مضبوط در صفحات 166 تا 178 اعلام نموده… در زمان تیراندازی متوفی در حالت ایستاده استقرار داشته و فرد ضارب از ناحیه 15 الی 20 متری وی در حالت ایستاده مبادرت به شلیک نموده است و متوفی در اثر دگرزنی مورد اصابت قرار گرفته و موضوع خودزنی کااملا منتفی است. 

پزشکی قانونی در نظر مورخ 99/1/30 مضبوط در صفحه 214 پرونده علت مرگ را در سکته قلبی متعاقب خونریزی ناشی از اصابت اجسام پرتاب ای ) ساچمه( و اندام تحتانی چپ میباشد با توجه به محل اصابت جسم سخت پرتاب ای فعل متهم نوعاً کشنده محسوب نمی گردد. 

مجموع جراحات منجر به مرگ شده اند. متهم در صفحه 235 نزد بازپرس منکر بزه انتسابی گردید و اظهار داشت من در آن زمان کرج بودم. مدت 3 سال است که منزل بنده واقع در کرج می باشد در صفحات 251 و 252 نیز منکر بزه انتسابی میباشد. 

در جلسه مواجهه حضوری مورخ 99/03/03 مرجع انتظامی بین برادران …. با ….  در صفحات 253 و 254 برادران فاضلی اظهار داشتند ما حضور داشتیم و …. در درگیری حضور داشت و به سمت ما شلیک کرد که منجر به مرگ برادرمان شد. …. اظهار نمود من حضور نداشتم و در آن زمان کرج بودم دوستانم شاهد هستند که در نمایشگاه خودرو بودم. 

در مواجهه حضوری بین …. و …. در صفحه 255 رضا گفت ما هر دو شلیک کردیم و نمی دانم مقتول توسط چه کسی مجروح شد و تیر کدام یک از ما به مقتول اصابت کرد. ….اظهار داشت حرف های برادرم ….را قبول ندارم و دروغ میگوید. …. در صفحات 256 و 257 اظهار نمود… ساعت 12 برادرم سر زمین رفت که با …. درگیر شود من هم پشت سرش رفتم برادرم پنج تیر دستش بود و من دولول آنها به ما حمله ور شدند ما هم شروع به تیراندازی کردیم. برادرم به …. و ….و من به …. و ….تیراندازی کردیم. در صفحه 259 نزد بازپرس بیان داشت: من بلند شدم و اسلحه کالش را با خودم بردم و به سر زمین رسیدم …. برگشت و گفت به آنان زده ام و من …. و …. را دیدم …. و ….را ندیدم …. گفت یک گلوله به من بزن و من با سلاح  کلاش به پای او زدم که فکر کنند آنها به …. زده اند،  …. پنج تیر را برد و من بعد از 2 تا 3 ساعت به کرمانشاه آمدم و اسلحه را با خود آوردم. 

در صورتجلسه مواجهه حضوری مورخ 99/3/18 مرجع انتظامی در صفحات 263 تا 265 بین …. و ….، …. برخلاف اظهارات قبلی اش گفت اولین تیر را من به …. زدم و او به زمین افتاد. دو تیر به …. شلیک کردم و به وی اصابت کرد؛ نفر دوم …. را زخمی کردم.  آخرین تیر را به …. زدم من قصد برگشتن به منزل پدرم را  داشتم که برادرم …. که اسلحه کلاش در دست داشت به سمت من آمد و گفت برگردیم برویم خانه ….اظهار داشت اظهارات ….را قبول دارم. ….در صفحات 279 و 280 نزد بازپرس اظهار داشت اتهام جرح عمدی نسبت به ….، ….و …. را قبول دارم به ….. هر کدام یک تیر شلیک کردم اما به سمت …. دو گلوله شلیک کردم و…  کارشناس اسلحه و مهمات در صفحات 285 تا 290 پرونده مضبوط است و در پایان اظهار نمود… تیراندازی منجربه قتل …. و مصدومیت سایرین توسط ….به واقعیت نزدیکتر است. …. در صفحه 304 نزد بازپرس اتهام حمل سالح کالش را پذیرفت در تاریخ 99/4/21 وکیل اولیاءدم و مصدومین نسبت به نظر کارشناس اسلحه و مهمات اعتراض نمود )صفحه 344 ( موضوع به هیئت سه نفره کارشناسان ارجاع گردید. 

هیئت سه نفره کارشناسان در صفحات 364 تا 372 پرونده الام نمودند آقایان ….، …. و مقتول از سمت چپ بدن مورد اصابت فشنگ پران ساچمه زنی قرار گرفته اند با نحوه استقرار ….که در سمت چپ آنها قرار داشته ، همخوانی و مطابقت دارد. مجروحیت …. و …. با استقرار …. همخوانی و مطابقت دارد. گواهی حصر وراثت در صفحه 508 مضبوط است . متهم …. در صفحات 519 تا 521 پرونده نزد بازپرس اظهار داشت فقط حمل و نگهداری سلاح کلاش را قبول دارم و سایر اتهامات را قبول ندارم. ….توسط من به قتل نرسیده است. …. در صفحات 567 و 568 پرونده اظهار داشت : قتل …. و زخمی کردن، ….، …. و …. را من با اسلحه پران انجام دادم و ….می باشد. روز حادثه با اسلحه پران به سمت …. شلیک کرده و بعد

از آن … به سمت من هجوم آورد و تیر دوم را به سمت …. شلیک کردم و بعد به سمت …. هم دو تیر شلیک کردم و بعد از …. به سمت …… شلیک کردم. پزشکی قانونی در نظر مورخ 1400/4/12 مضبوط در صفحه 625 پرونده اعلام نمود: از آقای …. مصاحبه به عمل آمده، اختلال عمده روانپزشکی که رفع مسئولیت کیفری باشد دیده نمی شود. شواهدی از ابتلا به جنون حین ارتکاب جرم نیز محرز نگردیده در تاریخ 1400/11/16 بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر

نمود. در تاریخ 1400/11/17 معاون دادستان به جهت نقص تحقیقات پرونده به بازپرس اعاده نمود. در تاریخ 1400/12/8 مجدداً بازپرس با رفع نواقص قرار جلب به دادرسی صادر و معاون دادستان با قرار صادره موافقت نمود. پس از آن کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه ارسال که جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه کیفری یک ارجاع گردید.

 گزارش جامع پرونده توسط مستشار دادگاه در صفحات 826 تا 830 تهیه و تنظیم گردید. سپس دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و بالغ به طرفین را صادر نمود. متهم …. در جلسه مورخ 1401/5/8 در صفحه 847 منکر بزه قتل گردید. …. و …. در صفحه 849 در دادگاه اظهار داشتند ما چهار برادر با هشت چشم دیدیم که علی عباس به طرف برادر ما شلیک کرد. کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی در نظر مورخ 1401/8/14 در صفحه 865 پرونده اعلام نمود … با توجه به شرح مستندات بیمارستانی و کالبد گشایی و همچنین شرح آسیب شناسی انجام شده بر روی قلب علت تامه مرگ سکته قلبی ناشی

از خونریزی به دنبال اصابت جسم پرتابه ای به اندام تحتانی چپ میباشد که نظر به خونریزی شدید، افت هموگلوبین از یک سو و انسداد عروق کرونر از سوی دیگر و فاصله بین اصابت گلوله و فوت، مرگ ایشان به میزان نود درصد مرتبط با اصابت گلوله) ساچمه ( میباشد. ده درصد مابقی مربوط به بیماری زمینه ای تنگی عروق کرونر در قلب میباشد. 

کمیسیون پنج نفره پزشکی قانونی تهران در نظر مورخ 1402/5/23 مضبوط در صفحه 885 اعلام نمود: اصابت و برخورد گلوله (ساچمه) به ناحیه تحتانی ران نوعاً کشنده محسوب نمی گردد. در نهایت دادگاه مبادرت به صدور رأی فرجام خواسته نموده. سپس خانم محبوبه حجتیان به وکالت از آقای …… فرجام خواهی نموده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت جهت رسیدگی به شعبه 29 ارجاع گردید. لایحه فرجام خواهی در زمان شور قرائت گردید.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ….. و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .. دادیار دیوان عالی کشور اجماالا مبنی بر اینکه در خصوص فرجام خواهی خانم محبوبه حجتیان با وکالت از ….. 

نسبت به بخشی از دادنامه شماره…….. شعبه فوق متضمن محکومیت نامبرده به قصاص نفس با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه اولا حسب نظر کمیسیون پزشکی قانونی 5 نفره به شرح صفحه 885 پرونده اصابت و برخورد گلوله) ساچمه( به ناحیه تحتانی ران نوعاً کشنده محسوب نمیگردد ثانیاً مطابق محتویات پرونده قصد قتل مرتکب محرز نیست و صرف درگیری و تیراندازی متعاقب آن با سلاح ساچمه زنی توجهاً به موضع اصابت گلوله نمی تواند رفتار مرتکب را متصف به قتل عمد نماید لذا انطباق عمل مرتکب و بند ) الف ( ماده 290 قانون مجازات اسلامی بر اساس مستندات مضبوط در پرونده امر صحیح نبوده و مستنداً به جزء 4 از بند) ب ( ماده 469

قانون آیین دادرسی عقیده به نقض دادنامه فرجام خواسته و ارجاع آن به شعبه هم عرض را دارم.

در خصوص دادنامه شماره ………… 1402/9/27 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه

فرجام خواهی خانم محبوبه حجتیان …………………………. نسبت به آن بخش از دادنامه ی شماره ی مورخ 1402/9/27 صادره از شعبه سوم دادگاه کیفری یک …………….. که متضمن محکومیت موکلش به قصاص نفس از حیث اتهام ارتکاب قتل عمدی ………………….. با حصول علم است مآلاً وارد به نظر می رسد زیرا حسب نظر پزشکی قانونی اولیه و نظر کمیسیون پنج نفره پزشکی قانونی اصابت و برخورد گلوله ) ساچمه ( به ناحیه تحتانی ران نوعاً کشنده نیست و علاوه بر آن متهم قصد قتل نداشته بر این مبنا چون پایین تنه و به ویژه ران منطقه یا موضع حساسی نبوده تا دلالت بر عمدی بودن قتل کند بنا به مراتب با استناد به بند 4 بند ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام خواسته را در این قسمت نقض و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می دهد.

رفع اتهام قتل با وکیل کیفری حرفه ای

تنظیم لایحه فرجام خواهی برای اتهام قتل با وکیل حرفه ای 

در صورتی که متهم به قصاص یا اعدام محکوم شده باشد، بهترین وکیل کیفری می ‌تواند با ارائه دادخواست فرجام خواهی عفو به مراجع قضایی، به آزادی متهم کمک کند. همچنین باید توجه داشت که رسیدگی به پرونده قتل قصاص اعدام، یک فرایند پیچیده و حساس است که نیاز به تجربه و تخصص بالایی دارد. برهمین اساس پیشنهاد می شود از وکالت محبوبه حجتیان به عنوان بهترین وکیل پایه یک دادگستری استفاده شود. ایشان در پرونده های کیفری بسیاری موفق بوده و با داشتن دانش کافی و تسلط بر قوانین می تواند به افراد در زمینه مسائل کیفری راهکارهای کاربردی ارائه دهد.

لازم به ذکر است که در صورت وقوع مسائل کیفری، در اسرع وقت برای اخذ وکیل اقدام کنید. وکیل کیفری، می ‌تواند در مراحل اولیه پرونده، اقدامات لازم را انجام دهد و از حقوق شما دفاع کند. همچنین برای اینکه وکیل شما بتواند به بهترین نحو از شما دفاع کند، باید با او همکاری کنید و اطلاعات لازم را در اختیار او قرار دهید. بنابراین از  اظهارنظرهای غیرقانونی و احساسی خودداری کنید، این کار می‌تواند به ضرر شما تمام شود.

برای بهره مندی از خدمات بهترین وکیل و حل مسائل کیفری مانند قتل قصاص اعدام و تنظیم دادخواست فرجام خواهی می توانید از طریق لینک زیر با محبوبه حجتیان ارتباط برقرار کنید.