دعاوی استخدامی, لایحه دادخواست شکواییه

نمونه تجدید نظر دیوان عدالت اداری برای دریافت مدرک تحصیلی

تجدید نظر دیوان عدالت اداری برای دریافت مدرک تحصیلی

تجدید نظر دیوان عدالت اداری برای دریافت مدرک تحصیلی

دادنامه

مرجع رسيدگي: شعبه 27 تجديد نظر ديوان عدالت اداری

تجديدنظر خواه:                فرزند:                    خوانده:

تجدیدنظر خوانده: دانشگاه امیرکبیر ـ سازمان امور دانشجویی

موضوع تجديدنظر خواسته: تجديدنظرخواهی از دادنامه شماره مورخ 1401/7/7 صادره از شعبه 43 بدوی ديوان عدالت اداری

گردشکار: تجديدنظرخواه به شرح دادخواست تقديمی که تحت شماره 920000344910/2 ثبت و به اين شعبه ارجاع گرديده از دادنامه فوق الذکر که به موجب آن درخصوص خواسته تجديدنظرخواه مبنی بر الزام به صدور مدرک پايان تحصيلات حکم به رد صادر شده تجديدنظرخواهی نموده و با توضيحاتی که در دادخواست تقديمی مرقوم داشته تقاضای رسيدگی نموده و نقض دادنامه تجديدنظر خواسته را درخواست کرده است. ضمناً لایحه دفاعيه تجديدنظر خوانده عليرغم ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و انقضای مهلت مقرر قانونی واصل نشده است. اينک جلسه رسيدگی شعبه در وقت فوق العاده با حضور اعضای امضاکننده ذيل تشکيل است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه دلایل و مستندات ابراز ختم رسیدگی اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می نمايد.

رای شعبه 27 تجديد نظر ديوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتويات پرونده و باتوجه به اعتراض تجديدنظرخواه و با توجه مدارک ارائه شده ازجمله استعلام اصالت سنجی از طريق نهاد (QR) و اوراق پستی مبنی بر اينکه دانشگاه اميرکبير و کميسيون موارد خاص جهت حل مشکل تک درس مانده از دوره ليسانس و ارائه نمره در بهمن ماه 96 و ارائه تائيديه تحصيلی در بهار 97 و اخذ تعهدات موضوع کميسيون موارد خاص از ناحيه تجديدنظرخواه و نظر به اينکه اساساً ايشان همزمان در دو پايه تحصيلی ليسانس و کارشناسی ارشد مشغول به تحصيل نبوده است، بلکه نمره يک درس واجد قبولی نبوده و تکرار شده است، فلذا تحصيل و فارغ التحصيلی در مقطع کارشناسی ارشد در چارچوب قانونی بوده است طرفين مکلف به تحويل مدرک پايان تحصیلات می باشد. ضمن پذيرش تجديدنظرخواهی مستنداً به ماده 71 قانون تشکيلات و آئين دادرسی ديوان عدالت اداری مصوب 1392 رای معترض عنه نقض و حکم به ورود شکايت صادر می شود. رای صادره قطعی است.

نمونه دادنامه در دیوان عدالت اداری وکیل محبوبه حجتیان

 تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری با وکیل حرفه ای

برای تنظیم دادنامه و لایحه برای تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری پیشنهاد می شود که از وکیل محبوبه حجتیان به عنوان بهترین وکیل دیوان عدالت اداری استفاده کنید. ایشان با داشتن موفقیت بسیار در پرونده های مختلف می تواند به شما کمک کند تا به نتیجه مطلوب برسید. 

در نظر داشته باشید هر کسی یک بار فرصت دفاع و موفقیت در هر پرونده را داشته و نتیجه آن تاثیر بسیاری بر موضوعات مالی و حقوقی او خواهد داشت. بر همین اساس نباید هیچ ریسکی را در این زمینه انجام دهد. از این رو برای داشتن پرونده ای موفق در زمینه مسائل حقوقی و کیفری پیشنهاد می شود تنظیم لایحه، شکواییه و دادخواست خود را به محبوبه حجتیان، به عنوان بهترین وکیل پایه یک دادگستری بسپارید.

وکیل محبوبه حجتیان با دانش کافی و تسلط بر قوانین حقوقی توانایی تنظیم شکواییه، لایحه و دادخواست مسائل مربوط به دیوان عدالت اداری شما را به صورت کاملا حرفه ای دارا است. با این کار هزینه کمتری نسبت به حق الوکاله از شما دریافت می شود. همچنین امکان پیگیری مراحل پرونده توسط خود شما فراهم می شود و به شما اطمینان داده خواهد شد که به راحتی می توانید حقانیت خود را اثبات کنید.

وکیل محبوبه حجتیان با داشتن تجربه و سابقه طولانی در زمینه امور حقوقی می تواند مراحل رسیدگی پرونده شما را به صورت کامل انجام دهد تا به موفقیت برسد. بنابراین اگر در جستجوی یک وکیل حرفه ای و با تجربه در زمینه تنظیم دادخواست، لایحه و شکواییه و حل مسائل حقوقی خود هستید، آن را به وکیل محبوبه حجتیان بسپارید.