نفقه مالی است که توسط اقارب پرداخت شود، مهم ترین مورد درباره آن مربوط به نفقه زوجه و فرزندان است. این حق به صرف عقد نکاح برعهده شوهر خواهد بود، برهمین اساس همسر موظف است تمام هزینه های زن را پرداخت کند و نیازهای او را برطرف کند. درباره فرزندان نیز همین طور است که تا سن 18 سالگی پرداخت هزینه ها برعهده پدر خواهد بود، حتی اگر حضانت آن برعهده مادر خانواده باشد، وظیفه پدر است که هزینه های فرزند را پرداخت کند. مگر اینکه در این مورد زوجین به توافق رسیده باشند.

درباره نفقه خویشاوندان هم این طور است که اگر فردی پدر یا مادری سالخورده دارد و توانایی پرداخت هزینه های آنها را داشته باشد، پدر و مادر می توانند از فرزند خود درخواست پرداخت هزینه های خود را داشته باشند. همچنین این مورد درباره خواهر نیز صدق می کند که به این نوع پرداخت هزینه زندگی، نفقه اقار