املاک و اراضی

در حال نمایش 6 نتیجه

بیع قطعی یک قطعه باغ

100,000 تومان
برای آنکه از هرگونه اشتباه و ضرر در انعقاد قرارداد جلوگیری شود، نیازمند قراردادی استاندارد هستید که دارای نکات حقوقی لازم باشد. در این فایل به موضوع قرارداد، اطلاعات دو طرف، مشخصات ملک، شروط قرارداد، تاریخ، امضای دو طرف قرارداد اشاره شده است. نمونه قرارداد بیع قطعی یک قطعه باغ برای کارشناسان حقوقی و افرادی که در زمینه امور ملکی فعالیت دارند، پیشنهاد می شود.

قرارداد استفاده از حق ارتفاق

100,000 تومان
برای آنکه از هرگونه اشتباه و ضرر در انعقاد قرارداد جلوگیری شود، نیازمند قراردادی استاندارد هستید که دارای نکات حقوقی لازم باشد. در این فایل به موضوع قرارداد، اطلاعات دو طرف، مشخصات مورد معامله، شروط قرارداد، تاریخ، امضای دو طرف قرارداد اشاره شده است. نمونه قرارداد جعاله برای کارشناسان حقوقی و افرادی که در زمینه کارهای مختلف مثل ساخت و تعمیر ساختمان و خدمات فنی و مهندسی فعالیت دارند، پیشنهاد می شود.

قرارداد انتقال ملک

100,000 تومان
برای آنکه از هرگونه اشتباه و ضرر در انعقاد قرارداد جلوگیری شود، نیازمند قراردادی استاندارد هستید که دارای نکات حقوقی لازم باشد. در این فایل به موضوع قرارداد، اطلاعات دو طرف، مشخصات مورد معامله، شروط قرارداد، تاریخ، امضای دو طرف قرارداد اشاره شده است. نمونه قرارداد انتقال ملک برای کارشناسان حقوقی و افرادی که در زمینه امور ملکی فعالیت دارند، پیشنهاد می شود.

قرارداد جعاله

100,000 تومان
برای آنکه از هرگونه اشتباه و ضرر در انعقاد قرارداد جلوگیری شود، نیازمند قراردادی استاندارد هستید که دارای نکات حقوقی لازم باشد. در این فایل به موضوع قرارداد، اطلاعات دو طرف، مشخصات مورد معامله، شروط قرارداد، تاریخ، امضای دو طرف قرارداد اشاره شده است. نمونه قرارداد جعاله برای کارشناسان حقوقی و افرادی که در زمینه کارهای مختلف مثل ساخت و تعمیر ساختمان و خدمات فنی و مهندسی فعالیت دارند، پیشنهاد می شود.

قرارداد مزارعه

100,000 تومان
برای آنکه از هرگونه اشتباه و ضرر در انعقاد قرارداد جلوگیری شود، نیازمند قراردادی استاندارد هستید که دارای نکات حقوقی لازم باشد. در این فایل به موضوع قرارداد، اطلاعات دو طرف، مشخصات مورد معامله، شروط قرارداد، تاریخ، امضای دو طرف قرارداد اشاره شده است. نمونه قرارداد انتقال ملک برای کارشناسان حقوقی و افرادی که در زمینه امور ملکی فعالیت دارند، پیشنهاد می شود.

قرارداد معاوضه واحد مسکونی

100,000 تومان
برای آنکه از هرگونه اشتباه و ضرر در انعقاد قرارداد جلوگیری شود، نیازمند قراردادی استاندارد هستید که دارای نکات حقوقی لازم باشد. در این فایل به موضوع قرارداد، اطلاعات دو طرف، مشخصات مورد معامله، شروط قرارداد، تاریخ، امضای دو طرف قرارداد اشاره شده است. نمونه قرارداد معاوضه واحد مسکونی برای کارشناسان حقوقی و افرادی که در زمینه امور ملکی فعالیت دارند، پیشنهاد می شود.