چک و انواع آن

چک و انواع آن

چک و انواع آن سندی است که فرد صادر کننده با استفاده از آن به محال علیه (یعنی بانک یا هر محل دیگری که در آنجا فرد حساب وپول نقد دارد) دستور می‌دهد.

Continue reading